Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***

center

BEWISE TCAS GUARANTEE’62

“ หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาการ สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2562 ”


 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความตั้งใจจริง ไม่อยู่ภายใต้การบังคับเข้าเรียนจากผู้ปกครอง
   ต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเงื่อนไขต่างๆที่สถาบันกำหนด

 วัตถุประสงค์โครงการ
   นักเรียนเข้าใจระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบและได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างดี
   นักเรียนมีความพร้อมทางวิชาการ ทุกเนื้อหาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ อย่างดี
   นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ 15 อันดับแรกของประเทศ ด้วยระบบการสอบรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง
(รายนามมหาวิทยาลัย ด้านล่าง)
   นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ  15  อันดับแรกของประเทศ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 การรับรองผลการเรียน
   นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องอ่านเงื่อนไขในการรับรองผลอย่างดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างครบถ้วนตามที่โครงการระบุไว้ในสัญญาคืนเงินตามเงื่อนไข การรับรองผลโครงการ จึงจะมีผลสมบูรณ์ หากนักเรียนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาคืนเงินตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว แต่ไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยรูปแบบการรับเข้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562(วันสิ้นสุดการสอบคัดเลือกทุกประเภทของปี) นักเรียนสามารถนำสัญญาดังกล่าวมาขอคืนเงินได้ เต็มจำนวน

 ตารางเรียน
   มีการเรียนการสอนในทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-18.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น. ของทุกสัปดาห์    ยกเว้นในวันหยุดนักขัตฤกษ์
   ตามตารางเรียนที่จะได้รับในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดในช่วงเย็นของบางวัน   


 ขั้นตอนการสมัคร
   เลือกสาขาที่น้องตามความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน
   กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ( สำรองที่นั่ง ) นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ      เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที     เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน   


 กำหนดการจัดโครงการ
   นักเรียนสามารถเลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามความสะดวกของนักเรียน

  สาขานครราชสีมา

ซอยสมอราย ฝั่งตรงข้ามน้ำตกเดอะมอลล์ นครราชสีมา
โทร. 058-6100990 / 044-259095

 สาขาชลบุรี

ศูนย์การค้าตึกคอมชลบุรี จ.ชลบุรี
โทร. 095-6090518

 สาขาขอนแก่น

ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 095-6043930


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
   สาขาชลบุรี   095 - 6090518    สาขาขอนแก่น   095-6043930
    สาขานครราชสีมา    085-6100990