Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 6 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  717   Views รู้จักให้มากขึ้น   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สังคมสงเคราะหเรียนอะไรบ้าง??   เรียนเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม พฤติกรรมของมนุษย์และสิทธิต่างๆ

สำหรับคนอยากเรียนในคณะนี้..คุณสมบัติพิเศษ
  มีจิตสาธารณะ เสียสละ

  เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

  ใจกว้าง มองโลกในแง่ดี

  เป็นมิตรและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความอดทน

  มีแนวคิดพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม
จบแล้ว!!! ทำงานอะไร...
  นักประชาสงเคราะห์

  นักประสานงานต่างๆ

  นักพัฒนาชุมชน

  นักสังคมสงเคราะห์ ในโรงพยาบาล

  ทัณฑสถาน

  กรมคุมประพฤติ

  เป็นนักพัฒนาสังคม

  นักสวัสดิการสังคม

  แรงงานสัมพันธ์

  พนักงานฝ่ายบุคคล

  นักวิเคราะห์

สถาบันที่เปิดสอน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

  มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

  มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

  มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาการชุมชน

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน