Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 8 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  220   Views รู้จัก...คณะเกษตรศาสตร์  ให้มากขึ้น

เรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนเกี่ยวกับอะไร    ศึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงงานวิจัย เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา การผลิตทางการเกษตรอยากเรียนคณะนี้ ต้องเป็นคนแบบไหน
  มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ มีความสนใจทางด้านการเกษตร รักธรรมชาติ


มีสาขา อะไรบ้าง
 สัตวศาสตร์ (Animal Science)
 พืชไร่ (Field Crop)
 พืชสวน (Horticulture)
 เศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics)
 ปฐพีวิทยา (Soil Science)
 กีฏวิทยา (Entomology)
 โรคพืชวิทยา (Plant Pathology)
 ส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)
อาชีพที่น่าสนใจ
1. กรมวิชาการเกษตร
2. กรมประมง
3. กรมป่าไม้
4. กรมพัฒนาที่ดิน
5. กรมอุทยานแห่งชาติฯ
6. กรมปศุสัตว์
7. นักวิชาการเกษตร
8. นักกีฏวิทยา
9. กรมฝนหลวง,การบินเกษตร
10. นักวิชาการสัตวบาล
11. นักวิชาการประมง
12. นักวิชาการป่าไม้
13. นักสำรวจดิน
14. สัตวบาลฟาร์ม
15. นักกีฏวิทยา
16. นักปฐพีวิทยา
17. นักโรคพืช
18. นักวิชาการเกษตร
19. นักวิจัย
20. นักวิชาการโรคพืช