Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 10 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  334   Views Do You know   คณะอัญมณี

สำหรับน้องๆ ที่มีความชอบและความสนใจเกี่ยวกับอัญมณี จิวเวลรี่ และเครื่องประดับ (Accessories)

ตอนนี้มีสาขาการเรียนที่เหมาะกับความชอบของน้อง ๆ แล้ว นั่นก็คือคณะอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับนั่นเอง ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมีชื่อหลักสูตร และรายละเอียดสาขาวิชาการเรียนที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยหลักๆ แล้วนักศึกษาทุกคนที่ได้เรียนอัญมณีก็จะได้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทแร่ พลอย เพชร และอัญมณีประเภทต่างๆ ได้ ควบคู่ไปกับการเรียนออกแบบ ใครสนใจลองไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

  คณะอัญมณี เรียนอะไร
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของพลอย แร่ อัญมณีประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถจำแนกแยกประเภทของเพชรพลอย อัญมณีแท้ อัญมณีเทียมจัดลำดับคุณภาพพลอยและเพชร

  เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอัญมณีและวัสดุเครื่องประดับ

  ศึกษากระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ควบคู่ไปกับการออกแบบให้สวยงาม ทันสมัย

  เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านการตลาดของสินค้ากลุ่มนี้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าออกไปให้มีคุณภาพ และทันต่อกระแส

  มหาลัยที่เปิดสอน
  มหาวิทยาลัยบูรพา คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี มี 3 หลักสูตร

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา

  มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

  มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

  เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?
  นักออกแบบอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์
  ประกอบธุรกิจด้านอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์
  อาจารย์และนักวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
  นักวิเคราะห์อัญมณีและวัสดุ
  หัวหน้างานสายการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ
  นักการตลาด และพนักงานขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  นักวิจัยในสถาบันทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ