Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 27 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  374   Views  • DO YOU KNOW สาขาโลจิสติกส์


สาขาโลจิสติกส์ (Logistics)

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการส่งสินค้า กระบวนการ วิธีการการวางแผน การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุมข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นการบรรจุหีบห่อรวมถึง ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจอีกด้วย
โลจิสติกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไร
  เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการส่งสินค้า กระบวนการ วิธีการการวางแผน การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุมข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นการบรรจุหีบห่อรวมถึง ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจอีกด้วยจบไปทำงานอะไรได้บ้าง?
  ฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า / ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ / ฝ่ายการขนส่ง

  นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า / นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

  นำเข้าและส่งออก / ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ / ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ

  กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี / กรมประมง / กรมการขนส่งทางอากาศ / กรมศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / งานสายวิชาการ / นักวิชาการ / นักวิจัย / อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก

  หมวดวิชาวิศวกรรมลอจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  สาขาเทคโนโลยีการจัดการจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  หลักสูตรสำหรับคนประจำเรือ-ฝ่ายเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี