Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 29 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  220   Views  • DO YOU KNOW คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศึกษาทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ในด้านสภาพแวดล้อมการ ที่พักอาศัย วัฒนธรรม เช่น การออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง การออกแบบภายใน การวางผังชุมชน ภูมิสถาปัตยกรรมรวมถึงการปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้ตรงต่อความต้องการของมนุษย์

คุณสมบัติที่ควรมีของผู้เข้าศึกษา

  ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และทักษะในด้านทัศนศิลป์ และต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาประกอบกันด้วย เพราะวิชาการออกแบบส่วนใหญ่เป็นวิชาประยุกต์ ดังนั้น....ผู้ที่สนใจจะสอบเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็ต้องผ่านการสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4)จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนได้

สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
    เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยจะคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมในการใช้วัสดุ วิธีการก่อสร้าง และความรู้ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนความงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนของโครงการทั้งหมด รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดในอนาคต อีกด้วย
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย  
    ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย และศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่เข้ามามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย นอกจากนี้ยังจะต้องฝึกเขียนลายไทยชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ง่ายไปจนถึงการบรรจุลายลงบนส่วนประกอบสถาปัตยกรรมให้ถูกต้อง ทั้งนี้เรายังจะต้องสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมไทยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของในแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาค อีกด้วย
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
    เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานกันระหว่างงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายใน ซึ่งจะเน้นการจัดที่ว่างภายในอาคารให้สามารถใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมถึงจะต้องดูในเรื่องของความสวยงาม เหมาะสมอีกด้วย โดยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้าง ความรู้ทางด้านวิศวกรรม การประหยัดพลังงานและทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถออกแบ่งสิ่งต่าง ๆ ภายในอาคารให้ออกมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
4. สาขาวิชาการออกอุตสาหกรรม  
    จะเน้นการออกแบบ 5 สาขา ได้แก่ สาขาการออกแบบเลขนิเทศ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน สาขาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา และสาขาการออกแบบสิ่งทอ ซึ่งเราจะต้องเรียนทั้ง 5 สาขา และพอขึ้นในชั้นปีที่สูงขึ้นค่อยมาเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบหรือมีความถนัด หลังจากก็จะต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ก่อนจบการศึกษาด้วย
5. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม  
    จะเน้นการเรียนรู้ทางด้านการปรุงแต่งสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อทำให้ทั้งสองอย่างมีความสมดุลกัน โดยจะเรียนเกี่ยวกับสุนทรียภาพและการใช้สอยของมนุษย์แต่ละคน รวมถึงยังมีเรียนเกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะ สวนสัตว์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ป้า ตาน้ำ ตลอดจนการอนุรักษ์โบราณสถานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
6. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  
    ศึกษาเกี่ยวกับ แนวความคิด และวิธีการพัฒนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมือง โดยการสร้างสรรค์ความน่าอยู่ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความงดงาม

*** สาขาวิชาในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป อาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ
จบไปแล้วทำงานอะไร??

  สถาปนิก
  นักออกแบบอิสระ
  นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
  นักออกแบบตกแต่งภายใน

  นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม
  รับราชการ
  อาจารย์