Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 5 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  189   Views  • DO YOU KNOW?......คณะศิลปกรรมศาสตร์


คณะศิลปกรรมศาสตร์

(สิน-ละ-ปะ-กำ-มะ-สาด) Faculty of Fine Arts

เป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ และประยุกต์ศิลป์ โดยการศึกษาทฤษฎีประวัติ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การออกแบบ การปั้น การพิมพ์ การเล่นดนตรี และการรำ เป็นต้น
เอกลักษณ์ที่ต้องนึกถึงคณะนี้คือ

  พระพิฆเนศ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงและเชื่อว่าเป็นสุดยอดเทพเจ้าแห่งวงการศิลปะและการแสดง ซึ่งผู้ที่เป็นนักแสดงหรือผู้ที่ร่ำเรียนวิชามาต่างก็เคารพและกราบไหว้บูชา


คณะนี้มีสาขาอะไรบ้าง

  สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศึกษาศิลปะบริสุทธิ์ที่รับรู้ผ่านการมองเห็น เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และสื่อผสม โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีศิลปะ ประวิติศิลปะ ปรัชญาศิลปะ และวิชาปฏิบัติสร้างสรรค์ศิลปะต่าง ๆ

  สาขาวิชานฤมิตศิลป์
ศึกษาการออกแบบเพื่อสื่อสารแนวความคิด เช่น การออกแบบกราฟฟิก เครื่องปั้นดินเผา แฟชั่น และนิทรรศการ โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีการออกแบบประวิติการออกแบบ ปรัชญาการออกแบบต่างๆ

  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
ศึกษาดนตรีไทย เครื่องดีด สี ตี เป่า ต่าง ๆ ของดนตรีไทย

  สาขาดุริยางคศิลป์สากล
สากล วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก ศึกษาดนตรีคลาสสิก โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีดนตรี ประวัติดนตรี และวิชาปฏิบัติการบรรเลง ขับร้อง และประพันธ์ดนตรี

  สาขาวิชานาฏยศิลป์
แยกเป็นนาฎศิลป์ไทยซึ่งศึกษาการรำไทย และนาฏยศิลป์ตะวันตกเป็นการศึกษาการเต้นบัลเล่ต์และการเต้นรำแบบตะวันตก โดยมีวิชาเฉพาะ เช่น ทฤษฎีการรำ ประวัติการรำ ปรัชญาการรำ และวิชาปฏิบัติการรำแบบต่างๆ

  สาขาศิลปะการแสดง
เน้นจุดประกายให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และโดดเด่นในผลงานด้านเขียนบท กำกับการแสดง หรือนักแสดง นอกจากนี้สาเหตุที่คนเลือกเรียนก็เพราะว่าเน้นภาคปฏิบัติ และสุนทรียะไปพร้อมกัน ผู้เรียนต้องมีความมารถด้านการแสดงและมีจินตนาการเป็นอย่างมาก


จบแล้วทำอะไรได้บ้าง
  เว็บดีไซเนอร์   แฟชั่นดีไซเนอร์   นักออกแบบต่างๆ
  ดารา นักร้อง ศิลปิน   ผู้กำกับการแสดง / ผู้กำกับละครเวที   ครูศิลปะ