Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 7 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  221   Views  • DO YOU KNOW? โรงเรียนการไปรษณีย์


โรงเรียนไปรษณีย์ หรือชื่อเต็มคือ

โรงเรียนการไปรษณีย์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ผลิตพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงานไปรษณีย์ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรียนอะไรบ้าง

  ภาควิชาการไปรษณีย์และบริการการเงิน

  ภาควิชาการตลาด

  ภาควิชาการเงินและบัญชี

  ภาควิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  ภาควิชาการจัดการ

  ภาควิชากฎหมาย

  ภาควิชาทั่วไป

  ภาควิชาภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติที่ต้องมี...

  สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่4 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

  เพศหญิง โสด เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารประจำการแล้ว

  มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก...

  คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  ทดสอบทัศนคติ
***ต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษมากกว่า 50% ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี

  เรียนภาคทฤษฎี 8 เดือน

  ฝึกงาน 4 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา...

  ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ากิจกรรม จำนวน 10,000 บาท

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละศึกษา เข็มขัด เน็คไท เข็มกลัดสัญลักษณ์โรงเรียน กระเป๋าและสมุดนักเรียน ฯลฯ ประมาณ 5,000 บาท

สิทธิพิเศษหลังจบการศึกษา...

  ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์

  ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน 11,350 บาทรวมสวัสดิการและค่าครองชีพ

  ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามข้อกำหนดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด