Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
center

center

ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

“ ค่ายปั้นฝัน ซัมเมอร์ 2018 ”


 วัตถุประสงค์โครงการ
   เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบและได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างดี
   เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทางวิชาการ ทุกเนื้อหาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ อย่างดี 
   เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ 15 อันดับแรกของประเทศ ด้วยระบบการสอบรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง
(รายนามมหาวิทยาลัย ด้านล่าง)

   นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ  15  อันดับแรกของประเทศ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง


 การรับรองผลการเรียน
   นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องอ่านเงื่อนไขในการรับรองผลอย่างดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างครบถ้วนตามที่โครงการระบุไว้ในสัญญาคืนเงินตามเงื่อนไข การรับรองผลโครงการ จึงจะมีผลสมบูรณ์ หากนักเรียนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาคืนเงินตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว แต่ไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยรูปแบบการรับเข้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (วันสิ้นสุดการสอบคัดเลือกทุกประเภทของปี) นักเรียนสามารถนำสัญญาดังกล่าวมาขอคืนเงินได้ เต็มจำนวน


 ตารางเรียน
   นักเรียนจะเรียนในช่วงเวลา 08.00-16.30 น. ของทุกวัน
   หยุดเรียน 1 วัน ต่อสัปดาห์
   ตามตารางเรียนที่จะได้รับในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดในช่วงเย็นของบางวัน    ขั้นตอนการสมัคร
   เลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามความสะดวกของนักเรียน
   กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ( สำรองที่นั่ง ) นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ      เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที    เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน   
 สิ่งที่จะได้รับวันปฐมนิเทศโครงการ
   BeWise BOX SET เรามุ่งมันตั้งใจพัฒนาทุกส่วนงาน เพื่อให้นักเรียนของเราทุกคน ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแบบเกินคาดกลับไป กำหนดการจัดโครงการ
   นักเรียนสามารถเลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามความสะดวกของนักเรียน

   ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (หาดใหญ่)   สำหรับ น้องภาคใต้
   ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่  
  วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561         ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (เชียงใหม่) สำหรับน้อง ภาคเหนือ
   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561   หยุดเรียนวันสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2561       ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (ขอนแก่น)   สำหรับน้อง ภาคอีสาน
   ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 – วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561   หยุดเรียนวันสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2561       ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (ชลบุรี)   สำหรับน้อง ตะวันออกและภาคกลาง
  ณ บีไวส์ สาขา ชลบุรี ตึกคอม ชั้น B 
  วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561   หยุดเรียนวันสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2561      ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (หัวหิน) สำหรับน้อง ตะวันตกและภาคกลาง
   ณ โรงแรม G HUAHIN  
  วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561   หยุดเรียนวันสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2561    

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
พี่กระต่าย      095-604-3920 พี่ต่าย       092-437-3565
พี่แตงกวา       085-6100990 พี่บิ๊ก      095-609-0618
พี่อุ้ม       095-6098806 พี่ตัวเอ็ม       091-7376530