Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***

center

ค่ายปั้นฝัน ซัมเมอร์ 2019

“ ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ”


  •  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หากนักเรียนสายศิลป์ต้องการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีความจำเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรสายวิทย์ครบทุกวิชา
   มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความตั้งใจจริง ไม่อยู่ภายใต้การบังคับเข้าเรียนจากผู้ปกครอง
   ต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเงื่อนไขต่างๆที่สถาบันกำหนด
   เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ตามสถานที่จัดค่าย
  •  วัตถุประสงค์โครงการ
   เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบและได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างดี
   เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทางวิชาการ ทุกเนื้อหาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ อย่างดี
    เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ 15 อันดับแรกของประเทศ ด้วยระบบการสอบรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง
(รายนามมหาวิทยาลัย ด้านล่าง)

   นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ  15  อันดับแรกของประเทศ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  •  ตารางเรียน
   นักเรียนจะเรียนในช่วงเวลา 08.00-16.30 น. ของทุกวัน และหยุดเรียน 1 วัน ต่อสัปดาห์ ตามตารางเรียนที่จะได้รับในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดในช่วงเย็นของบางวัน  
   ตามตารางเรียนที่จะได้รับในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดในช่วงเย็นของบางวัน   


  •  ขั้นตอนการสมัคร
   เลือกสาขาที่น้องตามความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน
   กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ( สำรองที่นั่ง ) นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ      เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที     เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน   

  •  กำหนดการจัดโครงการ
   นักเรียนสามารถเลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามความสะดวกของนักเรียน

  •   ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (หาดใหญ่)   สำหรับน้อง น้องภาคใต้

           ณ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
           วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 – วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           พี่แนน : 084 - 9973419
           พี่ปุ้ม : 062 - 6285243

  •   ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (เชียงใหม่)   สำหรับน้อง ภาคเหนือ

           ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 – วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           พี่อุ้ม : 095-6098806
           พี่บิ๊ก : 095-609-0618

  •   ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (ขอนแก่น)   สำหรับน้อง ภาคอีสาน

           ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 – วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           พี่มิ้น : 086 - 8630863
           ตัวเอ็ม : 091 - 7376530

  •   ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (ชลบุรี)   สำหรับน้อง ภาคตะวันออก

           ณ บีไวส์ สาขาชลบุรี โครงการตึกน้ำ
           วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 – วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           พี่มิน : 095 - 6090518

  •   ค่ายปั้นฝันซัมเมอร์ (หัวหิน)   สำหรับน้อง ภาคตะวันตก และ ภาคกลาง

           ณ ณ โรงแรม G HUAHIN
           วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           พี่ตัวเอ็ม : 091 - 7376530
           พี่จิ๋ม : 099 - 4924291