Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***

center


กรอกข้อมูลสมัคร สำหรับประถมศึกษา


  • 1. เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร  

INTER UPGRADE   :

  • 2. กรอกข้อมูลผู้สมัคร  

เลขบัตรประชาชน
ชื่อ - สกุล :
ชื่อเล่น :
วัน / เดือน / ปี เกิด :
อายุ :
ที่อยู่ :

  • 3. กรอกข้อมูลการศึกษาของผู้สมัคร  

ระดับชั้น :
    
โรงเรียน :

  • 4. ข้อมูลผู้ปกครอง  

ชื่อ - นามสกุล ผู้ปกครอง :
เบอร์โทรผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์ :
  


หมายเหตุ
** กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หลังจากกดยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
** โครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
** Bewise Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า