WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

เลือกรูปแบบการสอบ

BeWise Global Exchange 2023

โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น


วันที่ รายละเอียดการสอบออนไลน์
20 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ New!!
26 มีนาคม 2566 ทำข้อสอบออนไลน์

วันที่ รายละเอียดศูนย์สอบภาคใต้
27 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
3 - 5 เมษายน 2566 สอบชิงทุน ณ ศูนย์สอบภาคใต้