BeWise Global
Exchange
2023

3 ศูนย์สอบใหญ่ ภาคใต้


โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น
2 - 30 ตุลาคม 2566Life & Learn

in the wonderful city Manchester, UK / Melbourne, Australia
เรียนรู้และใช้ชีวิตในเมืองน่าอยู่ Manchester, Melbourne 4 สัปดาห์ เต็ม!!

Card image Card image Card image Card image Card image Card image Card image
Card image Card image Card image Card image Card image Card image

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ครบทุกทักษะ ผ่านการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
2) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ชีวิตด้วยตนเองในต่างแดน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
3) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียน เพื่อเติบโตเป็นประชากรโลกที่มีความรู้รอบ และมีสมรรถนะในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) อายุระหว่าง 12-18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
2) เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.50
3) เกรดภาษาอังกฤษเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.00
4) สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักรหรือ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ 2-29 ตุลาคม 2566 โดยไม่ติดกิจกรรมอื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

1) สำเนาบัตรประชาชน
2) เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด
( การแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งภายหลังการสมัครได้ )

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์
2) อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (สามารถ อัปโหลดหลังจากสมัครได้)
3) ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท
4) อัปโหลดหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียม
5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2566

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ


ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
ภายใน 24 ชม. หลังการสมัคร


QR-Payment
BeWise Academy
200
บัญชี : บีไวส์โรจนพัฒน์
บาท (BAHT)

ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท (BAHT)

โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการ ผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร   :  ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี   :  บจก. บีไวส์โรจนพัฒน์
บัญชี   :  ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี   :  060-3-65081-6

แจ้งชำระเงิน คลิก
กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่ รายละเอียด
วันนี้ – 26 มีนาคม 2566 เปิดรับสมัครสอบ Update!!
27 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สอบชิงทุน
3 - 5 เมษายน 2566

ศูนย์สอบ

ปัตตานี

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 66
ณ ห้องบรรยาย A310 คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หาดใหญ่

วันอังคารที่ 4 เมษายน 66
ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภูเก็ต

วันพุธ 5 เมษายน 66
ณ ห้องประชุมชงโค (อาคาร 1)
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
20 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้รับทุน และทุนสมทบ
20 - 27 เมษายน 2566 ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
27 เมษายน –5 มิถุนายน 2566 ส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
3 - 7 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการยื่นวีซ่า
2 - 30 ตุลาคม 2566 กำหนดการโครงการ

“ สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก!! ”


         BeWise Global Exchange 2023 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

team meeting
Study with Specialists

with high standard in teaching

พัฒนาภาษาอังกฤษ กับ ผู้เชี่ยวชาญ

โทร. 064-696-14443 ศูนย์สอบใหญ่ ภาคใต้

สะดวกที่ไหน สมัครสอบที่นั้น

ปัตตานี | หาดใหญ่ | ภูเก็ต

team meeting

Card image Card image
Card image Card image

รายละเอียดการให้ทุน


ค่าธรรมเนียม รวมค่าใช้จ่าย


# #

ตั๋วเครื่องบิน

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
กรุงเทพ – แมนเชสเตอร์ ชั้นประหยัด

# #

วีซ่า & ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

# #

Host family

ค่าที่พัก Host family และอาหาร 2 มื้อ

# #

ทีมงานดูแล

และประกันการเดินทางตลอดโครงการ

• ทุนเต็มจำนวนมูลค่าทุนการศึกษา 218,000 บาท

• ทุนสมทบ รับทุนส่วนลด 60,000 บาท

จ่ายค่าธรรมเนียม 158,000 บาท
วันที่ รายละเอียด
20 - 27 เมษายน 2566 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโครงการ (พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ภายใน 1 พฤษภาคม 2566)
ภายใน 1 มิถุนายน 2566 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 37,000 บาท
ภายใน 1 กรกฎาคม 2566 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 3 จำนวน 37,000 บาท
ภายใน 1 สิงหาคม 2566 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 4 จำนวน 37,000 บาท
ภายใน 1 กันยายน 2566 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ครั้งที่ 5 จำนวน 37,000 บาท
“ สนใจสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ”


         BeWise Global Exchange 2023 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ขั้นตอนการสมัคร


1) กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์
2) อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (สามารถ อัปโหลดหลังจากสมัครได้)
3) ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
4) อัปโหลดหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียม
5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

สมัครเข้าร่วมโครงการ close   

ค่าธรรมเนียม


ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
ภายใน 24 ชม. หลังการสมัคร


QR-Payment
BeWise Academy
200
บัญชี : บีไวส์โรจนพัฒน์
บาท (BAHT)


โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการ ผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร   :  ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี   :  บจก. บีไวส์โรจนพัฒน์
บัญชี   :  ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี   :  060-3-65081-6

แจ้งชำระเงิน คลิก