BeWise Global
Exchange
2023

โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น
ณ เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร
และเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
15 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2566

(ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ตนสะดวก)Life & Learn

in the wonderful city Manchester, UK, Australia
เรียนรู้และใช้ชีวิตในเมืองน่าอยู่ 4 สัปดาห์ เต็ม!!

Card image Card image Card image Card image Card image Card image Card image
Card image Card image Card image Card image Card image Card image

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ครบทุกทักษะ ผ่านการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา
2) เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ชีวิตด้วยตนเองในต่างแดน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเติบโตเป็นประชากรโลกที่มีความรู้รอบ และมีสมรรถนะในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) อายุระหว่าง 18 – 24 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ยังคงลงทะเบียนเรียน จนถึงระยะเวลาโครงการ และมหาวิทยาลัยสามารถออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้
2) เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00
3) เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและยืดหยุ่นต่อการร่วมโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ตนสะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

1) สำเนาบัตรประชาชน
2) เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด
( การแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งภายหลังการสมัครได้ )

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์
2) อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (สามารถ อัปโหลดหลังจากสมัครได้)
3) ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท
4) อัปโหลดหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียม
5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ ในวันที่ 26 ม.ค. 2566

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ


ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
ภายใน 24 ชม. หลังการสมัคร


QR-Payment

BeWise Academy
200


บัญชี : บีไวส์โรจนพัฒน์
บาท (BAHT)

ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท (BAHT)

โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการ ได้ทุกธนาคารผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร   :  ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี   :  บจก. บีไวส์โรจนพัฒน์
บัญชี   :  ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี   :  060-3-65081-6

แจ้งชำระเงิน คลิก
กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่ รายละเอียด
วันนี้ – 25 มกราคม 2566 เปิดรับสมัครสอบ
26 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
29 มกราคม 2566 ทำข้อสอบออนไลน์
2 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้รับทุน และทุนสมทบ ตรวจสอบรายชื่อ คลิก   
7 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจ่ายยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท (ยกเว้นผู้ที่ได้ทุนเต็มจำนวน)
7 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
ภายใน 1 มีนาคม 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 2
1 มีนาคม 2566 ดำเนินการยื่นวีซ่า
ภายใน 1 เมษายน 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 3
ภายใน 1 พฤษภาคม 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 4
10 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายละเอียดกำหนดการเดินทางและเตรียมความพร้อมการเดินทางให้แก่ผู้รับทุน
ระหว่าง 15 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2566
(ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกช่วงเวลา 4 สัปดาห์ที่ตนสะดวก)
กำหนดการโครงการ

“ สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก!! ”


         BeWise Global Exchange 2023 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

team meeting
Study with Specialists

with high standard in teaching

พัฒนาภาษาอังกฤษ กับ ผู้เชี่ยวชาญ

โทร. 064-696-1444สำหรับ น้อง ๆ ม.1 - 6

สอบชิงทุน แลกเปลี่ยนระยะสั้น ฟรี!!

สมัครได้แล้ววันนี้ - 14 มี.ค. 2566

สมัครเข้าร่วมโครงการ
team meeting

Card image Card image
Card image Card image

รายละเอียดการให้ทุน

• ทุนเต็มจำนวนมูลค่าทุนการศึกษา 208,000 บาท จำนวน 1 ทุน

วันที่ รายละเอียด
7 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
7 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งเอกสารประกอบการสมัครวีซ่า
1 มีนาคม 2566 ดำเนินการยื่นวีซ่า
10 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายละเอียดกำหนดการเดินทางและเตรียมความพร้อมการเดินทางให้แก่ผู้รับทุน

• ทุนสมทบ รับทุนส่วนลด 50,000 บาท จำนวน 20 ทุน

จ่ายค่าธรรมเนียม 158,000 บาท
วันที่ รายละเอียด
7 กุมภาพันธ์ 2566 ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจ่ายยืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท
7 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งเอกสารประกอบการสมัครวีซ่า
ภายใน 1 มีนาคม 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 2
1 มีนาคม 2566 ดำเนินการยื่นวีซ่า
ภายใน 1 เมษายน 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 3
ภายใน 1 พฤษภาคม 2566 ชำระค่าธรรมเนียม โครงการ ครั้งที่ 4
10 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายละเอียดกำหนดการเดินทางและเตรียมความพร้อมการเดินทางให้แก่ผู้รับทุนค่าธรรมเนียม รวมค่าใช้จ่าย


# #

ตั๋วเครื่องบิน

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
กรุงเทพ – แมนเชสเตอร์ ชั้นประหยัด

# #

วีซ่า & ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

# #

Host family

ค่าที่พัก Host family และอาหาร 2 มื้อ

# #

ทีมงานดูแล

และประกันการเดินทางตลอดโครงการ


“ สนใจสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ”


         BeWise Global Exchange 2023 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ขั้นตอนการสมัคร


1) กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านลิงก์
2) อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (สามารถ อัปโหลดหลังจากสมัครได้)
3) ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
4) อัปโหลดหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียม
5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ ในวันที่ 26 ม.ค. 2566

สมัครเข้าร่วมโครงการ    ส่งเอกสาร

ค่าธรรมเนียม


ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
ภายใน 24 ชม. หลังการสมัคร


QR-Payment
BeWise Academy
200
บัญชี : บีไวส์โรจนพัฒน์
บาท (BAHT)


โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการ ได้ทุกธนาคารผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร   :  ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี   :  บจก. บีไวส์โรจนพัฒน์
บัญชี   :  ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี   :  060-3-65081-6

แจ้งชำระเงิน คลิก