WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

สมัครเข้าร่วมโครงการ
ค่ายปั้นฝัน 2024


กรุณาอ่านอย่างละเอียด ก่อนกดยอมรับเงื่อนไข


เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ข้อ 1. นักเรียนยืนยันว่าก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการได้อ่านรายละเอียดโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วทั้งเงื่อนไขการรับรองผลหน้าเว็บไซต์ รูปแบบการเรียนการสอน กำหนดการจัดโครงการ รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมรับรองผล และพบว่าไม่ติดปัญหาใด ๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้เป็นปกติ หากเกิดปัญหาใด ๆ ที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โครงการขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมรับรองผล

ข้อ 2. นักเรียนทราบดีว่าการรับรองผลเป็นการรับรองผลที่ตัวมหาวิทยาลัยรัฐ ไม่ใช่การรับรองผลที่ตัวคณะ และหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่หลักสูตรเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ข้อ 3. นักเรียนจำเป็นต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนและ ตารางกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเวลาหลักสูตร หากนักเรียนเข้าเรียนไม่ครบตามกำหนด ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรับรองผลได้

ข้อ 4. ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่โครงการกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
    o นักเรียนต้องเข้าเรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที การเข้าเรียนสาย 20 นาทีถือว่าขาดเรียน
    o หากเป็นการเรียนผ่านรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง นักเรียนจำเป็นต้องเปิดกล้องเพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน
    o ในกรณีการเข้าร่วมโครงการที่มีการพักค้างคืน จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การพักแรมอย่างเคร่งครัด

ข้อ 5. การขาดเรียนอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 3 วันเรียน โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการทราบ หรือ ลาออกจากโครงการก่อนสิ้นสุดโครงการ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรับรองผลได้ ยกเว้นเป็นการลาป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยัน

ข้อ 6. นักเรียนต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับผลการศึกษาของนักเรียนให้แก่โครงการทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนดูแลการศึกษาต่อของนักเรียน หากมีการตรวจพบว่าปิดบังข้อมูลที่จำเป็น ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรับรองผลได้

ข้อ 7. นักเรียนต้องเข้าสอบ TGAT , TPAT , A-level และวิชาเฉพาะต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด เพื่อให้มีคะแนนครบสำหรับการยืนสมัครสอบในแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย หากนักเรียนไม่เข้าสอบ หรือ ขาดคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งไป ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียนไม่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรับรองผลได้

ข้อ 8. หากผู้ปกครองนักเรียนมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับโครงการ หรือติดปัญหาใด ๆ สามารถสอบถามทางโครงการได้ทันทีผ่านช่องทางใดก็ได้ ทางโครงการจะติดต่อกลับโดยเร็วเพื่อให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทางโครงการขอความร่วมมือใช้การสอบถาม แจ้งปัญหา โดยใช้เหตุผล และ วิงวอนขอความร่วมมือ ไม่โวยวายโดยไร้เหตุผล

ข้อ 9. นักเรียนต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรับรองผลให้ครบตามกำหนดชำระ หากมีการชำระล่าช้า ทางโครงการขอสงวนสิทธิ การเข้าเรียน จนกว่าชำระค่าธรรมเนียมรับรองผลครบตามกำหนด

ข้อ 10. นักเรียนทราบดีว่า รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร “ค่ายปั้นฝัน” ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบ Blended Learning กล่าวคือหลักสูตรกำหนดให้มีการเรียนการสอนในค่าย On campus 50% On Zoom 30% และ On Web 20% ในกรณีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดใด ๆ หรือภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการรวมกลุ่มได้ ทางสถาบันจำเป็นต้องปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ผ่านซูม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำสั่งของภาครัฐนักเรียนพร้อมให้ความร่วมมือ และทราบดีว่า ไม่สามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมรับรองผลได้

 ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกประการ