WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**


เกศจิรา บุญตระกูล - ครูพี่เกศ


ประวัติการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย
- Bachelor of Education Program (Secondary Education) Chulalongkorn University
- ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)
เกียรตินิยมอันดับ 1 (First Class Honors)

ประสบการด้านการสอน / ผลงาน

- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่สหพัฒน์ในโครงการ Sahapat Admission
- ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทย และวิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว.
- ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการเทคนิคพิชิต GAT (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสถาบันกวดวิชา GODLIKE จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
- ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทย
- ได้รับเชิญจากสานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) และวิชาการดอทคอม ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทย ในโครงการอักษรแคมป์ อักษรคิดพิชิต O-NET
- ได้รับเชิญจาก Bewise Academy ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการ Bewise Admission week ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
- ได้รับเชิญจากทหารอากาศกองบิน 46 จ.พิษณุโลก ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการเทิดพระเกียรติ 87 พรรษาทัพฟ้าท้าตะลุย
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาทิ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชัยภูมิ จ.กระบี่ ฯลฯ ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทย และวิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการเข้าค่ายวิชาการขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด