WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**


เกียรติพงษ์ นุ่มแนบ - ครูพี่เป้


ประวัติการศึกษา

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการเรียนรู้

แขนงวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการด้านการสอน / ผลงาน

- วิทยากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อยในงาน EDUCA 2013
- งานมหกรรมทาง การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

- วิทยากร เรื่อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และตามรอยพระบาทยาตรา เนื่องในโครงการ เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ศูนย์วิทยากรจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- อาจารย์พิเศษรับเชิญโครงการสอนเพื่อเตรียมสอบ O–NET โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ