WE CARE YOUR FUTURE
เรามุ่งมั่น...พิธีพิถันในการสร้างทุกอนาคต เพราะอนาคตของคุณ “คือหัวใจของเรา”
**ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

สมัครเข้าร่วมโครงการ
TGAT To Go !!!


กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันข้อมูล
หากยืนยันและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้


เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ก่อนกรอกข้อมูลสมัครและยืนยัน น้องได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า โครงการนี้เหมาะสมกับน้องในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเวลา คุณภาพ หลักสูตรและมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมโครงการ
2. น้องทราบดีว่า เมื่อยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว การชำระเงินถือเป็นการยืนยันสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนเงินจำนวนดุงกล่าวได้ ทุกกรณี
3. หากน้องไม่ชำระค่าธรรมเนียมโครงการตามกำหนด การสมัครนั้น ๆ จะถือเป็นโมฆะทันที
4. กรณีน้อง ๆ ที่สมัครเป็นคู่ จำเป็นต้องใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อนที่สมัครคู่ ให้ตรงกับเบอร์โทรศัพท์เพื่อนที่กรอกข้อมูลสมัครเข้ามา หากเบอร์นั้นถูกกรอกสมัครจับคู่ไปแล้ว จะไม่สามารถสมัครซ้ำได้

กรุณาเลือก ค่ายฯ
หากไม่มีกรุณาใส่เครื่องหมาย -

ข้อมูลส่วนตัว


กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกคำนำหน้า
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอกชื่อเล่น

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก ID line
กรอกให้ถูกต้อง เพื่อรับจดหมายตอบรับ
กรุณากรอก E-mail

ข้อมูลที่อยู่

กรุณากรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อจัดส่งเอกสารต่าง ๆ
กรุณากรอกเลขที่บ้าน

กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกอำเภอ
กรุณาเลือกจังหวัดตำบล

ข้อมูลการศึกษา


กรุณาเลือกสายวิชา
กรุณาเลือกสายวิชา


กรุณากรอกโรงเรียน

ข้อมูลผู้ปกครอง


กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล ผู้ปกครอง
กรุณากรอกเบอร์โทรผู้ปกครอง
กรุณาเลือกความสัมพันธ์