Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 1 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  3655   Views  รู้จัก...คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ให้มากขึ้น


แล้วเรียนเกี่ยวกับอะไร เรามาดูกันเลย...

  เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐหรือระบบต่าง ๆ ในส่วนของราชการ การให้บริการและให้ผลประโยชน์อันสูงสุดแก่ประชาชน แล้วมีสาขาอะไรบ้าง??

สาขารัฐศาสตร์

  เรียนเกี่ยวกับฝ่ายปกครองและการเมือง
  การให้บริการแก่ประชาชน


สาขาบริหารธุรกิจ

  เรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
  เรียนรู้เทคนิคการบริหาร
  เรียนรู้การควบคุมการเงิน


สาขาจิตวิทยาสังคม

  เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม


สาขาเศรษฐศาสตร์

  เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจของประเทศ


สาขาตรรกศาสตร์

  เรียนเกี่ยวกับการหาเหตุและผลตามความจริงที่ปรากฏขึ้น


สาขาสังคมวิทยา

  เรียนเกี่ยวกับการศึกษาสิ่งแวดล้อม
  เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาสิ่งแวดล้อม
  เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีในสังคม
อยากเรียน!!! ต้องเตรียมตัวยังไง...
  ศึกษาความรู้ทางด้านสังคม สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ และภาษาไทย ฝึกฝนด้านการเขียน วิจารณ์และการชี้แจงเหตุผล

จบแล้ว!!! ทำงานอะไร...
  ศึกษาความรู้ทางด้านสังคม สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ และภาษาไทย ฝึกฝนด้านการเขียน วิจารณ์และการชี้แจงเหตุผล