Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 13 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  1418   Views Do You know   เศรษฐศาสตร์ (Economics)

Do you know? คณะเศรษฐศาสตร์ (เสด – ถะ – สาด)

เศรษฐศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?? ถึงแม้เราจะคุ้นเคยกับวิชานี้มานาน แต่ยังเกิดคำถามว่าเขาเรียนอะไรกัน ตัวเลข ? เศรษฐกิจ ? การเงิน ? จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง อย่ามัวแต่คาดเดา เราไปทำความรู้จักสาขาวิชานี้กันเลยค่ะ
  เรียนเกี่ยวกับอะไร??
  ศึกษาเกี่ยวกับการบริการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เช่น เงิน ทรัพยการธรรมชาติหรือแม้กระทั่งทรัพยากรมนุษย์

  คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่สนใจด้านเศรษฐศาสตร์
  ชอบการวิเคราะห์ คิดคำนวณ และวางแผนอย่างเป็นระบบ
  ช่างสังเกต รักการศึกษาค้นคว้า
  ติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลก  จะเรียนเศรษฐศาสตร์ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง?
  GPAX: 20%
  O-NET: 30%
  GAT: 30%
  PAT1: 20%
  เรียนจบแล้ว ทำงานอะไร??
  นักการตลาด
  งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน/การลงทุน
  นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)
  นักวิจัยเกี่ยวกับสภาวะของตลาด
  นักวิชาการ
  ครู/อาจารย์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา