Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 24 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  1780   Views  • วิศวกรรมศาสตร์ สวยอย่างเรา ก็เรียนได้


น้องๆ ผู้หญิงหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นวิศวกร

แต่อย่างที่รู้กันว่าคณะนี้ประชากรส่วนใหญ่ที่เรียนเป็น ผู้ชาย เพราะโดยพื้นฐานของการเรียนวิศวกรรมนั้นมีความสมบุกสมบันพอสมควร แต่...โลกทุกวันนีเปลี่ยนไปแล้วค่ะ ผู้หญิง สวยๆ อย่างเราก็เรียนวิศวกรรมได้เหมือนกันกับผู้ชาย แต่ต้องศึกษากันก่อนนะคะ ว่าสาขาไหนที่เหมาะกับพื้นเพความสวยของเรา เพราะต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถข้ามข้อจำกัดของการทำงานของบางสาขาวิชาได้ มาดูกันค่ะ ว่าผู้หญิงบอบบางและ สวยๆ อย่างเรา นั้นเหมาะกับการเรียนวิศวกรรมศาสตร์สาขาไหนกันบ้าง
วิศวกรรมเคมี


  เป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบและควบคุม เป็นสาขาวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบและควบคุมการทำงานของกระบวนการทางเคมี รวมถึงหลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม สถานะและลักษณะสมบัติของวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน มีความใส่ใจกับทุกรายละเอียด ซึ่งอนุภาคเคมีที่มีความละเอียดซับซ้อนผู้หญิงนั้นคงเข้าใจได้ไม่ยาก และที่สำคัญการทำงานก็ไม่ได้ใช้แรงงานหรือต้องออกไซด์เหมือนสาขาอื่น

วิศวกรรมอุตสาหการ


  เป็นวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม การวิจัยดำเนินงาน จัดการและประเมินผลระบบโดยรวม ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทุก ๆ ด้านทั้ง บุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ สถานที่ เวลา รวมไปถึงการเงินเหมาะกับบุคลิกภาพและความถนัดของผู้หญิงมากเลยทีเดียวค่ะ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


  เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์และระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร หลักสูตรการเรียนมุ่งเน้นทางด้าน ทฤษฎี กฎ และ การฝึกฝนปฏิบัติของทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงการประยุกต์เข้ากับปัญหาทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์จบมาแล้วไม่จำเป็นต้องออกไซด์งาน ความเสี่ยงในการทำงานมีน้อยและรายได้ดีค่ะ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


  เป็นการบูรณาการของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, เพื่อให้มีน้ำ, อากาศ, และที่ดินที่มีสุขภาพดีสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆและเพื่อทำความสะอาดสถานที่มลพิษการเรียนสาขานี้จะคล้ายกับวิศวกรรมโยธา จะได้เรียนและทำงานด้านการการควบคุม เดินระบบ ประเมิน และออกแบบอุปกรณ์บำบัดมลพิษต่าง ๆ เป็นอีกสาขาที่ผู้หญิงเรียนได้ค่ะ

วิศวกรรมโลจิสติกส์


  เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการขนส่ง การพัฒนา การวางแผน การควบคุม การวิจัยดำเนินงาน การจัดการและประเมินผลระบบโดยรวมซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งทางด้านบุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ รวมไปถึงการเงินอีกด้วย และผู้หญิงก็มีความสามารถในการวางแผนและจัดการงานอย่างเป็นระเบียบ รอบคอบ และมีความคิดสร้างสรรค์ จึงสามารถเรียนสาขานี้ได้ดีเลยค่ะ

วิศวกรรมนาโน หรือวิศวกรรมวัสดุนาโน


  ศึกษาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีในการนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุเดิมให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน เช่น โละหะ พลาสติก เซรามิก นาโนเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมระดับอะตอม ศึกษาและสังเคราะห์สสารในระดับนาโน โดยพื้นฐานศาสตร์ที่สำคัญมาก คือ เคมี และฟิสิกส์ โดยเฉพาะเคมีเชิงฟิสิกส์ กลศาสตร์ควอนตัมด้วยความใส่ใจในรายละเอียดในทุกเรื่องของผู้หญิงสาขานี้จึงน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ

วิศวกรรมการอาหาร


  เป็นแขนงหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหาร และคุณสมบัติเฉพาะของอาหารประเภทนั้นๆ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจสำหรับน้องผู้หญิงค่ะ