Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 20 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  213   Views  • Do you know คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์


คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ (คะ-รุ-สาด/สึก-สา-สาด)

เรียนเพื่อจบไป เป็นครู การสอน การนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ จิตวิทยาการสอน การพัฒนาการศึกษาหรือการอบรมสั่งสอน
หลักสูตรการเรียน 5 ปี
  ปี 1 - 4 จะเรียนเนื้อหาพื้นฐานวิชาการ และวิชาชีพครู

  ปี 5 จะเป็นการฝึกจริงตามโรงเรียนต่างๆ

คุณสมบัติที่ต้องมี
  รักการสอนชอบการอธิบาย

  จิตวิทยาในการจัดการเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเด็กๆ

  ติดตามข่าวสารเพื่อนำมาพัฒนาความรู้และสื่อการสอนให้เป็นปัจจุบันเสมอ

  สามารถเขียนแผนการสอนและหลักสูตรได้สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นอย่างดี

  เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน
สาขาที่เปิดสอน
นอกจากสาขาที่เราคุ้นเคยกับคุณครูมัธยมยังมีสาขาอื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันได้แก่
  สาขาการศีกษานอกระบบ

  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว

  สาขาการบริหารการศึกษา

  สาขาการศีกษาพิเศษ (สอนเด็กออทิสติก และเด็กพิการ)

มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอน เนื่องจากเป็นศาสตร์วิชาที่สำคัญศาสตร์หนึ่งฉะนั้นจะสามารถพบคณะดังกล่าวนี้ได้เกือบทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ จะต่างกันแค่เพียงชื่อเรียกคณะและสาขาบางสาขา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันนั้นๆ
จบแล้วทำงานอะไร


  ครู - อาจารย์สอนในโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย

  บุคลากรทำงานด้านแนะแนว

  ครู - อาจารย์สอนในแหล่งการศึกษานอกโรงเรียน

  ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ธุรกิจส่วนตัว