Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 28 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  301   Views  • รู้จัก... ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยมีอะไรบ้าง


โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย คือ

คือ โครงการในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

มี 2 โครงการ คือ
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยอยู่ใน TCAS รอบที่ 2
   โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(CPIRD)

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นไป ดังนี้
  ผู้สมัครและบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน)

  เป็นนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษา ปีที่4-6 จากโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดหรือกลุ่มของจังหวัดของภาค (ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) ที่สมัคร

  จะได้รับเงินอุดหนุนให้สถานศึกษา 300,000 บาท/ปี และต้องชดใช้ทุนทำงานในจังหวัดภูมิลำเนา/เขตสุขภาพเดียวกัน 3 ปี หากผิดสัญญาใช้ทุน ปรับ 400,000 บาท

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นไป ดังนี้
  ผู้สมัครและบิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน)และต้องไม่อยู่ในอำเภอเมือง ยกเว้น บางจังหวัด

  เป็นนักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 จากโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่สมัคร

  ทุนการศึกษารอประกาศเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งคุณโครงการนี้มีความคล้ายกับโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ซึ่งได้ทำการยกเลิกโครงการไปแล้วเนื่องจากหมดอายุนั่นเอง