Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : : 1 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน  259   Views  • DO YOU KNOW? คณะนิเทศศาสตร์
เรียนเกี่ยวกับอะไร

  ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารและการผลิตสื่อ ที่ให้ความสำคัญของการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งมีเนื้อหาที่นำเสนอออกไปผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ โดยผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารคือสื่อสารมวลชน

คุณสมบัติเบื้องต้น

  สามารถใช้ภาษาติดต่อสื่อสารทั้งไทยและอังกฤษได้ดี
  สนใจศิลปะการสื่อความหมายประเภทต่างๆ
  มีความคิดสร้างสรรค์ รักการอ่าน การเขียน
  สนใจศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทันต่อเหตุการณ์
  กล้าแสดงออก

คณะนิเทศศาสตร์ มีกี่สาขา??

  สาขาวิชาการโฆษณา
ศึกษาการทำงานด้านโฆษณาต่างๆตั้งแต่การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อโฆษณา การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การเขียน การวางแผน การรณรงค์เพื่อการโฆษณา ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของการโฆษณาในการตลาด

  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
ศึกษาในทิศทางที่เน้นหนักเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจอันดี ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด คงวามขัดแย้ง ส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ของสถาบัน การจัดการภาวะวิกฤต การหยั่งเสียงประชามติ ประชาพิจารณ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์และโน้มน้าวทัศนคติที่ดีแก่ประชาชน

  สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
ศึกษาทฤษฎีแนวคิด กระบวนการของการส่งข่าวสารหรือสื่อความหมายต่างๆโดนทางสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกาศ การแสดง การเขียนบท การผลิตรายการวิทยุ การบริหารงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกฝนการผลิตรายการวิทยุจากห้องบันทึกเสียง ทั้งรายงานข่าว สารคดี ละคร ดนตรี

  สาขาวิชาวารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์
จะเน้นหนักเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีข่าวสาร เช่น การสื่อข่าว เขียนข่าว การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆรวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรายงานข่าวผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการออกแบบการนำเสนอผ่านสื่อพิมพ์อื่นๆ เช่น แผ่นปลิว โปสเตอร์

  สาขาวิชาภาพยนตร์
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ศิลปะ และการสื่อความหมายของภาพนิ่งและภาพยนตร์ ผู้ศึกษาในสาขานี้จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์จากจินตนาการที่มีอยู่ผลิตภาพยนตร์ที่ทันสมัย นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพนิ่ง การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ และการขยายภาพในห้องแลปด้วยตนเอง

  สาขาวาทวิทยา/บริหารการสื่อสาร
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในการสื่อสารของมนุษย์ทุกระดับ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารหน้าที่ชุมชน การสื่อสารในองค์การ การสื่อสารทางธุรกิจ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

อาชีพที่น่าสนใจ

  นักข่าว, ผู้ประกาศข่าวพิธีกร, ดีเจ
  บรรณาธิการคอลัมนิสต์, นักเขียน
  ผู้กำกับ,ผู้อำนวยการสร้าง
  นักประชาสัมพันธ์, นักโฆษณาหรือครีเอฟโฆษณา, นักการตลาด
  ช่างภาพกราฟฟิกดีไซน์เจ้าหน้าที่ตัดต่อ


***เป็นเพียงอาชีพที่แนะนำเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายชีพที่น่าสนใจ