Instagram Submit to Facebook Submit to Facebook  เข้าสู่ระบบ : 
*** เข้าสู่ระบบ : เฉพาะเด็กสาขา / ค่ายฯ เท่านั้น!! ***

center

ค่ายปั้นฝัน OCTOBER 2018 ( INTENSIVE )

“ ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรเร่งรัด ”


  •  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หากนักเรียนสายศิลป์ต้องการเข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีความจำเป็นต้องเรียนตามหลักสูตรสายวิทย์
ครบทุกวิชา
   มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยความตั้งใจจริง ไม่อยู่ภายใต้การบังคับเข้าเรียนจากผู้ปกครอง
   ต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบรายละเอียดและรับทราบในเงื่อนไขต่างๆที่สถาบันกำหนด
   เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ตามสถานที่จัดค่าย
  •  วัตถุประสงค์โครงการ
   เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบและได้รับข่าวสารและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างดี
   เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทางวิชาการ ทุกเนื้อหาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ อย่างดี
    เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ 15 อันดับแรกของประเทศ ด้วยระบบการสอบรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง
(รายนามมหาวิทยาลัย ด้านล่าง)

   นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ  15  อันดับแรกของประเทศ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น / มหาวิทยาลัยนเรศวร / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  •  ตารางเรียน
   นักเรียนจะเรียนในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. ของทุกวัน และหยุดเรียน 1 วัน ต่อสัปดาห์   ตามตารางเรียนที่จะได้รับในวันปฐมนิเทศ
   พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนดในช่วงเย็นของบางวัน   


  •  ขั้นตอนการสมัคร
   เลือกสาขาที่น้องตามความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน
   กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน     กดยืนยันการสมัคร
   พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการ ( สำรองที่นั่ง ) นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ      เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ได้ทันที     เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้   เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงิน   

  •  กำหนดการจัดโครงการ
   นักเรียนสามารถเลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตามความสะดวกของนักเรียน

  •   ค่ายปั้นฝัน OCTOBER (ชลบุรี)   สำหรับน้อง ภาคตะวันออก ที่นั่งเต็ม!!

           ณ บีไวส์ สาขาชลบุรี โครงการตึกน้ำ ชลบุรี
           วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           พี่มิน : 095 - 6090518

  •   ค่ายปั้นฝัน OCTOBER (หาดใหญ่)   สำหรับน้อง น้องภาคใต้

           ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           วันจันทร์ที่ 1 ถึง วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           พี่แนน : 084 - 9973419
           พี่ปุ้ม : 062 - 6285243

  •   ค่ายปั้นฝัน OCTOBER (เชียงใหม่)   สำหรับน้อง ภาคเหนือ

           ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           วันจันทร์ที่ 1 ถึง วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           พี่อุ้ม : 095-6098806
           พี่บิ๊ก : 095-609-0618

  •   ค่ายปั้นฝัน OCTOBER (ขอนแก่น)   สำหรับน้อง ภาคอีสาน

           ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            วันอังคารที่ 2 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
           พี่มิ้น : 086 - 8630863
           ตัวเอ็ม : 091 - 7376530